T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi

Tanpınar’ın Kaleminden Hayatı

Hayatı

“İsmim Ahmet, mahlasım Hamdi’dir. Mahlasımla yâd olunurum. Pederim Antalya kadılığından mütekait Hüseyin Fikri Efendi’dir. Pederim, Antalya kadılığından mütekait Hüseyin Fikri Efendi’dir. Maruf bir sülâleye mensup değilim. Türkiye Cumhuriyetei tebaasından ve Hanefiyyü’l-mezhebin. Milliyetim Türktür.

Bin üç yüz on dokuz senesinde, 6 Haziran 317 tarihinde İstanbul’da Şehzade'(de) tevellüt etmişim. İptidai tahsilim İstanbul’da başlayıp pederimin memur bulunduğu Sinop ve Siirt iptidai ve rüştiye mekteplerindedir. Tâli tahsilime 329-330 sene-i devriyesinde Vefa Sultanîsi’nde başladım ve Kerkük, Antalya Liselerinde devam ettim. Kerkük Lisesi’nden aldığım tasdikname Antalya Lisesi’nde kalmış ve Antalya Lisesi’nden aldığım tastiknamem de Darülfünûn’da kaybolmuştur. Âli tahsilimi Teşrin-i evvel 335 tarihinde girdiğim Darülfünun 
Edebiyat Medresesi Edebiyat Şubesi’nde ikmal ettim. Tastiknamemin tarihi 24 Mayıs 340, numarası 274’tür.

Fransızca’mı Siirt’te papaz mektebinde öğrendim Kitabete ve tercümeye muktedirim. Tekellüm hususunda suûbet çekerim.

Âli tahsilimi Darülfünûn ve Darülmuallimîn-i Âliye kısm-ı âlisinde yaptığım ve mezun olduğum için muallimlik hakkını hâizim. Başka intihapnâmem ve ehliyetnâmem yoktur. Avrupa’ya gidemedim.”

(Tanpınar’ın Erzurum’da öğretmenlik yaparken resmi makamlar için hazırladığı belgenin orjinali Türk Tarih Kurumu arşivindedir. Kaynak: Orhan Okay, Bir Hülya Adamının Romanı, 2010, s. 141)
                                                                                                      
                                                                                                                     (Tanpınar Merkezi'nden alınmıştır.)